Als 1e Automotive gecertificeerd!

  •  

  Als 1e Automotive gecertificeerd!

   

  Waar staan wij als Cor Millenaar B.V.?

  Om de certificering professioneel en gemakkelijk te laten verlopen maken wij gebruik van een webapplicatie om ons gehele CO2 programma (CO2management.nl) vast te leggen. Op deze wijze is het een stuk eenvoudiger om aan de certificeringseisen te voldoen en deze op adequate wijze te onderhouden.

  De CO2 uitstoot van de eigen bedrijfsvoering voor de jaren 2012 t/m 2021 is in kaart gebracht en is de doelstelling t/m 2025 geformuleerd. 


  Welke maatregelen?

  Afgelopen jaren zijn er al diverse verbetering in gang gezet en zijn er een aantal nieuwe in voorbereiding, waardoor de reeds dalende trend van de CO2 uitstoot voortgezet kan worden. Zo zijn wij medio 2014 overgestapt van grijze naar groene stroom. Is in 2015 een aanvang gemaakt met het vervangen van TL verlichting door LED en is dat in 2018 gerealiseerd. Over en in de jaren 2016 t/m nu zijn er maatregelen genomen en initiatieven geformuleerd die hebben geleid en nog zullen leiden tot verdere reductie en verdere bundeling van kennis en kunde met ondernemers en overheid om gezamenlijke doelen sneller te halen. Duidelijk is te zien dat energie- en brandstofverbruik bij ons factoren van belang zijn. Ook de komende jaren zullen wij hier veel aandacht aan blijven besteden om dit te optimaliseren.


  Ons doel?

  Voor 2021 t/m 2025 is het doel vastgelegd zoals in de grafiek weergegeven. Door de inkoop van groene stroom conform de richtlijnen van de CO2 Prestatieladder, het vervangen van TL door LED verlichting, de aanschaf van energie zuiniger vervangend vervoer auto’s en het stimuleren van energiezuinig rijden zijn doelen bereikt t/m 2021. Uiteraard wordt er ook gekeken naar de meer “huishoudelijke” verbruikers en sluipverbruik.  In 2021 is zoals bedoeld en als maatregel uitgevoerd gestart met het onderzoek Energieadvies en Procesbegeleiding om uiteindelijk te komen naar de haalbaarheid van zonnepanelen op het dak maar ook de mogelijkheden tot isolatie van glas, spouwmuren en binnenzijde dak op de (groene) agenda.

  Hoe gaan wij dat doen?

  Cor Millenaar B.V. staat voor samenwerking en praktisch gerichte oplossingen als het gaat om relaties en belanghebbende partijen. Door krachten slim te bundelen van samenwerkende partijen nemen wij initiatieven om niet alleen onze maar ook gezamenlijke CO2 uitstoot te verminderen. Het betekent het inzetten van tijd om belangen te delen om doelen te realiseren middels eenvoudige en zeer betaalbare tools.

  Uiteraard richten wij ons continu op wat wij als medewerkers van Cor Millenaar B.V. direct zelf kunnen bijdragen. Om die reden betrekken wij het Management Team en vervolgens alle medewerkers bij de ontwikkeling van initiatieven en het bedenken en uitvoeren van maatregelen. Onze periodieke voortgangsrapportage toont de voortgang en uitkomsten aan.

  Als directie hebben wij zitting in het bestuur van de St. MVO platform Aalsmeer. Vanuit dit initiatief proberen wij bredere impact uit te oefenen omtrent o.a. reductie van CO2.

   Rapportages CO2 prestatieladderInitiatieven 
   2021 2021
   2020 2020
    

  Certificering.

  De beste waarborg voor onze stakeholders is dat wij ons reductieprogramma serieus nemen is een certificering die er in de automotive sector toe doet. Om die reden hebben wij gekozen om te certificeren voor de CO2 Prestatieladder op niveau 3. Om de continuïteit te borgen vindt jaarlijkse auditering door de TUV plaats.*TÜV Nord, waar TÜV Nederland onderdeel van uitmaakt, is een door het UNFCCC geaccrediteerde instelling voor validatie, controle en certificatie van klimaatbeschermings-projecten.TÜV Nord, heeft een strategisch partnerschap met CDP (= carbon disclosure project) en is betrokken bij het European Union EmissionTradingScheme (EU-ETS).


    *TÜV Nord, waar TÜV Nederland onderdeel van uitmaakt, is een door het UNFCCC geaccrediteerde instelling voor validatie, controle en certificatie van klimaatbeschermings-projecten.TÜV Nord, heeft een strategisch partnerschap met CDP (= carbon disclosure project) en is betrokken bij het European Union EmissionTradingScheme (EU-ETS).

  Download de Co2 certificaten:

  Bekijk ons CO2 certificaat (holding)

  Bekijk ons CO2 certifcaat (Cor Millenaar BV)



   

  Waar bent u naar op zoek?